Lipowy Dwór
Regulamin

WYNAJMUJĄCY – TK-Konstrukcje Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 9, 30-015 Kraków, NIP 677-243-38-54 Regon 369999450

OBIEKT – Lipowy Dwór, ul. H. Modrzejewskiej 14, 34-500 Zakopane.

GOŚĆ – osoba dokonująca rezerwacji, zapoznanie się z poniższymi informacjami, oraz akceptacja ich treści jest niezbędna do realizacji usługi.

 1. Zasady rezerwacji

  1. Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia pokoi znajduje się na stronie internetowej obiektu oraz na portalach rezerwacyjnych.
  2. Gość ma możliwość dokonania rezerwacji w dwojaki sposób – poprzez aplikację rezerwacyjną na stronie internetowej lub telefonicznie – bezpośrednio u pracownika Wynajmującego.
  3. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie warunków rezerwacji.
  4. Warunkiem potwierdzenie rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 50% oferty cenowej. Wynajmujący udostępnia Gościowi następujące formy płatności: w formie szybkiego przelewu w systemie internetowych płatności Dotpay; w formie tradycyjnego przelewu bezpośrednio na konto Wynajmującego.
  5. W przypadku dokonania wpłaty formie szybkiego przelewu, Gość otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty i rezerwacji po przyjęciu zlecenia płatności przez system internetowych płatności Dotpay.
  6. W przypadku dokonania wpłaty przy pomocy tradycyjnego przelewu bezpośrednio na konto Wynajmującego, potwierdzenie dokonania wpłaty i rezerwacji zostanie przesłane przez pracownika Wynajmującego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
  7. Wynajmujący nie odpowiada za zakłócenia wynikające z błędów leżących po stronie systemu płatności Dotpay.
  8. Klient/Gość oświadcza, że wyraża zgodę na przechowanie przez Wynajmującego paragonu z kasy fiskalnej do dnia umówionego przyjazdu.
  9. Niedokonanie wpłaty wyznaczonej zaliczki przez Gościa w terminie 3 dni roboczych skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji o czym Gość zostanie powiadomiony osobną wiadomością mailową na wskazany przez siebie adres.
  10. Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zaliczki może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Gość dokonał wpłaty po terminie, zostanie on o tym poinformowany a zaliczka zwrócona w ciągu 7 dni na konto wpłacającego.
  11. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Gość wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą w podczas zameldowania. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy. Oferowana cena obejmuje wynajem określonego typu pokoju w podanym terminie zgodnie z warunkami rezerwacji.
 2. Anulowanie rezerwacji

  1. W przypadku anulacji rezerwacji 100% wartości wpłaconej zaliczki jest zwracana Gościowi jeśli anulacja nastąpi w terminie powyżej 14 dni przed terminem przyjazdu Gościa. W przypadku anulacji poniżej 14 dni przed terminem przyjazdu Gościa zaliczka zostanie przepada.
  2. W przypadku anulacji w dniu przyjazdu Gościa lub w razie braku jego przyjazdu, Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie.
  3. Podana cena pokoju jest ceną brutto i obejmuje Pobyt w pokoju maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób, koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie), pościel i ręczniki dla każdego z Gości.
 3. Przyjazd i wyjazd gości. Kaucja.

  1. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Gościa w obiekcie. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
  2. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego pokoju w należytym stanie. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość.
  3. Przyjazd Gościa do pokoju może nastąpić od godziny 16.00 w pierwszym dniu jego pobytu, natomiast wyjazd w ostatni dzień pobytu do godz. 11.00.
  4. W miarę istniejących warunków i po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu.
  5. Odbiór kluczy do pokoju przez Klienta następuje po wcześniejszym zameldowaniu oraz dokonaniu wszystkich opłat.
  6. Za zgubienie kluczy do pokoju Gość ponosi opłatę w wysokości 100zł.
 4. Reklamacje.

  1. Gościowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny do zgłoszenia reklamacji. Poprzez reklamację należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi, zażalenia składane w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail i skierowane do Wynajmującego.
  2. Reklamacja powinna zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację, dane do korespondencji, aktualny numer telefonu oraz wskazać dane rezerwacji, wynajmowanego pokoju oraz przedstawienie sytuacji podlegającej reklamacji oraz żądanie.
  3. Reklamacja zawierające wszelkie niezbędne elementy formalne oraz treść zostanie rozpoznana przez Wynajmującego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
  4. Wynajmujący przekaże Najemcy decyzję w sprawie zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany w reklamacji.
 5. Poufność danych osobowych

  1. Dane osobowe Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez Wynajmującego wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi. Gość może wyrazić zgodę na przechowanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z przepisami ogólnymi.

Zakopane 01.10.2017r.